Factuurvoorwaarden

  1. Onze facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum door overschrijving op onze bankrekening. Alle kosten van de betaling zijn ten laste van de klant.
  2. De factuur die niet op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een moratoire interest die wordt berekend volgens de wettelijke rentevoet.
  3. Indien de factuur niet is betaald binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum is, ter dekking van de kosten van vervolging, minstens een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10 % van het gefactureerde bedrag, onverminderd het recht van Business Inspiration om het bestaan van de werkelijke vervolgingskosten te bewijzen en daarvoor de integrale vergoeding te vorderen.
  4. Elke klacht of elk protest dient door middel van een ter post aangetekend schrijven of per email te worden ingediend en dient door ons te zijn ontvangen binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
  5. Ingeval van betwisting is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtscolleges te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
  6. Annulering mogelijk tot 14 dagen voor de eerste uitvoeringsdag